Trang chủ / News / PROJECT EXECUTIVE

PROJECT EXECUTIVE

Key Responsibilities / Duties:
 • To assist the Construction Manager/ Engineer on all site matter (technical or non-technical) pertaining to his designated projects/ parcel.
 • To supervise and provide On Job Training to the Site Supervisors from time to time.
 • To monitor and control the construction progress and progress billing of the project.
 • To check all construction drawings and specifications (both building and S&P Agreement); Liaise with contractors on drawing discrepancies, method statement, specification and any other technical matters.
 • To monitor and control QC Polices is carried out strictly by the Project secretary in order to achieve the required Quality Standard.
 • To ensure Site Supervisors to carry out Inspection and Testing and documented all the reports and results.
 • To attend Site Meeting and Construction, Implementation & Quality Control Meeting.
 • To attend all Authorities’ final inspection.
 • To verify work done on monthly progress claim and variation order if any.
 • Any other duties that may be assigned from time to time by the management.

—————————————–

 • Hỗ trợ Giám đốc Quản lý Xây dựng/ Kỹ sư về tất cả các vấn đề ở công trình (Kỹ thuật hoặc không liên quan đến kỹ thuật) gắn liền với các dự án hoặc hạng mục.
 • Giám sát và Huấn luyện cho Giám sát công trường khi cần thiết.
 • Giám sát và kiểm soát tiến độ xây dựng và tiến độ thanh toán của dự án.
 • Kiểm tra toàn bộ các bản vẽ xây dựng và đặc điểm kỹ thuật (cả về xây dựng và Hợp đồng S&P). Liên hệ với các nhà thầu sự khác biệt bản vẽ, báo cáo phương pháp, đặc điểm kỹ thuật và các vấn đề kỹ thuật khác
 • Giám sát và kiểm soát Các Chính sách Chất lượng được thư ký Dự án thực hiện nghiêm ngặt, nhằm đạt được Tiêu Chuẩn Chất lượng cầnt thiết.
 • Đảm bảo Giám sát Công trường thực hiện các công việc nghiệm thu, kiểm nghiệm và chú thích, ghi nhận tất cả các báo cáo và kết quả.
 • Tham dự Cuộc họp Công trường và các Cuộc Họp về triển khai thi công và quản lý chất lượng.
 • Có mặt tại tất cả các cuộc thanh tra cuối cùng của Nhà chức trách.
 • Kiểm tra công việc đã thực hiện theo yêu cầu tiến độ hàng tháng và yêu cầu phát sinh nếu có.
 • Các nhiệm vụ khác được Ban Giám đốc phân công tùy thời điểm.

Requirement:

 • Degree in Building Engineer/ Civil Engineer or relate discipline.
 • Minimum 5 years working experience in construction and property development.
 • Good working knowledge related to construction and property development.
 • Good command in English.
 • Able communicate with all levels, assertive and initiative.

—————————————

 • Bằng Kỹ sư Xây dựng/ Kỹ sư Công trường hoặc có liên quan.
 • Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong Xây dựng và phát triển BĐS.
 • Hiểi biết các vấn đề có liên quan đến xây dựng và phát triển BĐS.
 • Thông thạo tiếng Anh.
 • Giỏi giao tiếp, quyết đoán và chủ động.

YOU MIGHT ALSO VIEW MORE