Trang chủ / News / Receptionist cum Sales support

Receptionist cum Sales support

Responsibilities:

1. To coordinate, support sales team to complete sales documentations, contract, review forms, submit for signing contract…

Phối hợp, hỗ trợ đội ngũ bán hàng để hoàn thành hồ sơ bán hàng, hợp đồng, mẫu xét duyệt, nộp ký hợp đồng…

2. To prepare & chop SPC, Congratulation Letter, Reminder, Notice of termination, VAT calculation … (For Apartment, car park, Resettlement apartment).

Soạn thảo và đóng dấu hợp đồng, thư chúc mừng, thư nhắc nhở, thông báo chấm dứt, bảng tính VAT… (Đối với căn hộ, chỗ đậu xe ô tô, căn hộ tái định cư).

3. To check SPC/SPA, WIZ and all related documents (Reservation form, Congratulation Letter) before submit for Management signing.

Kiểm tra hợp đồng, thảo thuận mua bán, hệ thống dữ liệu khách hàng và tất cả các hồ sơ liên quan (Phiếu cọc, thư chúc mừng) trước khi trình ký Ban giám đốc.

4. To coordinate, support sales team to complete sales documentations, contract, review forms, submit for signing contract…

Phối hợp, hỗ trợ đội ngũ bán hàng hoàn thành hồ sơ bán hàng, hợp đồng, kiểm tra đơn từ, trình ký hồ sơ…

5. To support sales staff in preparing Memo, Letter, Payment request, and submit to Management for special cases.

Hỗ trợ đội ngũ bán hàng soạn thảo Memo, Thư, yêu cầu thanh toán và trình ký Ban giám đốc đối với các trường hợp đặc biệt.

6. To cooperate with SA to monitor pending SPC/ sales documents.

Phối hợp với SA kiểm soát các trường hợp tồn đọng của hợp đồng và hồ sơ bán hàng.

7. To coordinate with SA on the status of an apartment when purchaser request to assign, prepare and collect necessary document, check if there’s any debt, interest, lacked document that need purchaser to settle, call them to paid or supplement before going to notary office. After purchaser doing the tax obligation, collect necessary document, hand over to SA to complete the assignment and issue letter forward for purchaser’s signature.

Phối hợp cùng SA đối với tình trạng của căn hộ khi khách hàng nộp yêu cầu chuyển nhượng, chuẩn bị các giấy tờ cần thiết, kiểm tra tình trạng nợ, lãi cần thanh toán hoặc giấy tờ cần khách hàng bổ sung trước khi công chứng.Thu lại tất cả các giấy tờ sau thuế từ khách hàng và bàn giao cho SA để hoàn tất thủ tục chuyễn nhượng và in thư gửi trả hồ sơ cho khách hàng.

8. To coordinate with Finance to prepare invoice cancelation minutes in case purchaser wish to cancel the SPC after signing, prepare SPC for new purchaser, key in new info in wiz system.

Phối hợp với phòng Tài chính để chuẩn bị biên bản hủy hóa đơn trong trường hợp khách hàng muốn hủy giao dịch sau khi đã ký hợp đồng để đổi tên cho khách hàng mới và soạn thảo hợp đồng cho khách mới, nhập thông tin vào hệ thống dữ liệu khách hàng.

9. To ensure the control and operation of assets and items of Experience Lounge (EL).

Đảm bảo việc quản lý và vận hành của tài sản, trang thiết bị tại Experience Lounge (EL).

10. To ensure the accurate record of guest.

Đảm bảo báo cáo chính xác số lượng khách hàng.

11. To ensure all equipment, necessary items are purchased on time for operation of Experience Lounge.

Đảm bảo rằng các thiệt bị cần thiết được mua kịp thời cho sự vận hành của Experience Lounge.

12. Any other duties that may be assigned from time to time by the management.

Các nhiệm vụ khác được Ban Giám đốc phân công vào từng thời điểm.

Requirements:

– College Degree in Foreign languages or Administration; Certificate of Secretary.

– Relevant experience is an advantage.

– Excellent interpersonal and communication skills both Vietnamese and English; Proficient in MS Office; Kỹ năng lưu trữ hồ sơ.

– Positive service attitude; Pleasant personality and initiative; 21 – 30 year old.

———————————————-

– Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành ngoại ngữ hoặc Hành chánh, Chứng chỉ thư ký.

– Ưu tiên có kinh nghiệm các lĩnh vực có liên quan.

– Giỏi giao tiếp cả tiếng Việt và Anh; Thạo vi tính văn phòng; Filing Skill.

– Tích cực, hòa đồng và sáng tạo; 21 – 30 tuổi.