Trang chủ / Tin tức / Maintenance Officer

Maintenance Officer

Responsibilities:

1. Maintain and repair related to construction works, M&E equipment Sales Gallery & Park, Streets, STP, operate and maintain sewage treatment plant etc.

Bảo trì & sửa chữa các công việc liên quan đến xây dựng, các thiết bị M&E của văn phòng, nhà mẫu, và công viên như bơm, tủ điện, đèn đường và công viên, vận hành và bảo trì trạm xử lý nước thải,…

2. Periodly checking repair, replacement & new equipment on time.

Định kỳ kiểm tra sửa chữa, thay thế và làm mới thiết bị đúng thời hạn.

3. Record & report equipment parameter when operate.

Ghi nhận & báo cáo các thông số thiết bị vận hành.

4. Monitor progress and determine action to mitigate delays and obstruction in own operation/ maintenance.

Giám sát tiến trình và xác định hành động để giảm thiểu sự chậm trễ và trở ngại việc vận hành/ bảo dưỡng.

5. Control of checking, inspection of work quality at all stages to ensure that work is carried out in accordance with current SOP, standards, specifications, operation & maintenance manuals, etc.

Kiểm soát việc kiểm tra, nghiệm thu chất lượng công việc ở tất cả các giai đoạn đảm bảo công việc được thực hiện theo đúng qui trình, tiêu chí kỹ thuật, sổ tay vận hành và bảo dưỡng…

6. Ensure that nonconformances are being recorded and take corrective action as necessary.

Đảm bảo các sự cố không phù hợp được ghi nhận và sửa chữa thích đáng.

7. Liaise with other various other departments working in the areas on issues with the aim of achieving timely completion.

Kết hợp với các bộ phận khác để giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài công trình để hoàn thành mục tiêu chung.

8. Optimize operation to save cost.

Tối ưu hóa việc vận hành nhằm tiết kiệm chi phí.

9. Assist Senior Maintenance Officer/ Maintenance Engineer to highlight and resolve any technical matters raise on site.

Hỗ trợ Nhân viên bảo trì cấp cao/ Kỹ sư bảo trì ghi nhận và giải quyết bất cứ những vấn đề kỹ thuật phát sinh.

10. Provide relevant information and reports to immediate superior regularly i.e. monthly report, monthly stock check reports, discharging waste water report, etc.

Cung cấp thông tin có liên quan và thường xuyên báo cáo cho cấp trên. Ví dụ: báo cáo tháng, báo cáo kiểm kê kho hàng tháng, báo cáo xả thải…   

11. Work overtime & night shift required.

Làm việc ngoài giờ & ca đêm nếu có yêu cầu.

12. Any other duties that may be assigned time to time by the Management.

Các nhiệm vụ khác được Ban Giám Đốc phân công tùy thời điểm.

Requirements:

– Vocational school graduate  in M&E or revelant.

– Minimum 04 years working experience in Electrical and Mechanical maintenance works and/or related experience will be considered.

– Sound knowledge of electrical and mechanical engineering systems, principles and practices required.

– Good command in English.

– Careful, faithful and team-player skills required.

—————————————————————————–

– Tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp với chuyên ngành M&E hoặc có liên quan.

– Tối thiểu 04 năm kinh nghiệm bảo trì cơ điện và/hoặc có kinh nghiệm liên quan sẽ được xem xét.

– Có kiến thức về nguyên lý điện và hệ thống cơ điện, và thực hành cần thiết.

– Cẩn thận, trung thực, kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm.