Trang chủ / Tin tức / Deputy Building Manager

Deputy Building Manager

Responsibilities:

1. Supervise the operation of the Building.

Giám sát vận hành hoạt động của tòa nhà.

2. Follow up the warranty, maintenance of the Building.

Giám sát việc bảo trì, bảo dưỡng tòa nhà.

3. Manage to maintenance of the Building’s assets and equipments/ tools and facilities.

Quản lý bảo trì, bảo dưỡng các tài sản và thiết bị được trang bị cho tòa nhà và các tiện ích gắn liền với tòa nhà.

4. Prepare the plan of maintenance for the Building and the related assets, equipments.

Xây dựng kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng tòa nhà và các tài sản thiết bị có liên quan.

5. Prepare the operation cost for department and monitor of the expenditure.

Xây dựng ngân sách hoạt động cho bộ phận và theo dõi chi phí.

6. Prepare the policy, regulations, procedures, guild lines which are related to operate the Building and equipments, facilities.

Xây dựng các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn công việc liên quan đến vận hành tòa nhà và các thiết bị, công trình tiện ích gắn liền với tòa nhà.

7. Ensure the proper implementation of all maintenance works by our In-House Maintenance team and contractors, renovation contractors/ third party contractors, through effective control and constant supervision and monitoring.

Liên tục giám sát, theo dõi thông qua việc kiểm soát hiệu quả công việc nhằm đảm bảo công việc bảo trì của nhân viên bảo trì của công ty và nhà thầu, các nhà thầu sửa chữa/ nhà thầu thuộc bên thứ ba.

8. Supervise the implementation Operation Rules of the Building, facilities.

Giám sát việc tuân thủ nội quy sử dụng tòa nhà và các công trình tiện ích gắn liền với tòa nhà.

9. Propose to amend the House Rules and Resident’s handbook.

Đề xuất điều chỉnh Nội Quy Khu Dân Cư và Sổ tay Cư dân.

10. Manage and ensure the proper and smooth handling over the vacant possession of the completed units to purchasers.

Quản lý và đảm bảo việc chuyển giao quyền sở hữu những căn hộ đã hoàn thiện đến người mua một cách suôn sẻ và hợp lý.

11. Maintain proper record of all complaints of the resident and ensure attention and resolving all those as per established service standards.

Lưu giữ hợp lý các hồ sơ cư dân khiếu nại và đảm bảo quan tâm đúng thời điểm cũng như giải quyết các khiếu nại theo tiêu chuẩn đã được thiết lập.

12. Liaise with Resident Association (“RA”) and attend the RA meeting when necessary to develop good relationship with residents and resolve any raised issues.

Liên hệ với Ban quản lý Cư dân và tham gia các cuộc họp khi cần thiết nhằm tạo mối quan hệ tốt với cư dân và giải quyết các vấn đề phát sinh.

13. Ensure all billings and collections for maintenance service charge, sinking fund and insurance coverage are up to date and take all necessary actions to minimize the over payment.

Đảm bảo các hóa đơn, chứng từ chi phí của dịch vụ bảo trì, ký quỹ và bảo hiểm được thanh toán đúng hạn và có những hành động cần thiết nhằm tối thiểu vấn đề thanh toán quá hạn.

14. Take all necessary actions to comply the Laws, Decrees and Regulations relating to the management of properties and liaise with the Authorities on the issue of Ownership Certificate.

Thực hiện đúng theo Luật, Nghị Định, Quy định có liên quan đến vấn đề quản lý bất động sản và liên hệ với cơ quan ban ngành về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu.

15. Prepare the Security Plan for the respective property and township to ensure safe and secure environment.

Lập kế hoạch An ninh cho từng khu vực tương ứng nhằm đảm bảo môi trường an ninh và an toàn.

16. Any other duties that may be assigned from time to time by the Management.

Các nhiệm vụ khác được Ban Giám đốc phân công vào từng thời điểm.

Requirements:

– Degree/ Diploma or professional qualification in Building Management/ Real Estate or related fields.

– Minimum 5 years on Building management.

– Good communicate in Vietnamese and English. Resolve conflicts ability.

– Highly motivated and continually seek improvement.

———————————————-

– Bằng cấp hay chứng nhận về quản lý Tòa nhà/ Bất động sản hay các lĩnh vực có liên quan.

– Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Quản lý Tòa nhà.

– Giỏi giao tiếp cả tiếng Việt và Anh. Khả năng giải quyết mâu thuẫn.

– Biết cách động viên và luôn tìm kiếm sự hoàn thiện.