Trang chủ / Tin tức / Document Controller

Document Controller

Responsibilities:

1. Proven work experience as a Document Controller or similar role.

Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí Nhân viên quản lý tài liệu hoặc vị trí tương đương.

2. Monitoring and translating incoming & outgoing correspondences for PCMD.

Kiểm soát và phiên dịch thư từ gửi đến và đi cho Phòng QLDA& XD.

3. Compiling reports for circulation to the related departments.

Tập hợp báo cáo để phân phát cho các phòng ban có liên quan.

4. Filing for incoming and outgoing letters, memos and other general correspondences for PCMD.

Lưu trữ công văn đến, công văn đi, thông báo nội bộ và các thư từ khác nói chung cho Phòng QLDA & XD.

5. Prepare documents, recommendation reports, contracts for Head of PCMD

Soạn thảo công văn, báo cáo đề xuất, hợp đồng cho Giám đốc Khối QLDA & XD.

6. Request and control stationery for PCMD.

Đề nghị và kiểm soát văn phòng phẩm cho Phòng QLDA & XD.

7. Handling incoming & outgoing phone calls for Head of PCMD

Xử lý các cuộc gọi đến và đi cho Giám đốc Khối QLDA & XD .

8. Organise meeting for Head of PCMD and taking minutes of meeting.

Sắp xếp cuộc họp cho Giám đốc Khối QLDA & XD và ghi biên bản cuộc họp .

9. General and administration work.

Các công việc hành chánh và tổng thể.

10. Liaise with consultants, suppliers and contractors.

Liên hệ với các đơn vị tư vấn, nhà cung cấp và nhà thầu.

11. Follow up with contract and payment for the consultants, supplier and contractors.

Theo dõi hợp đồng và thanh toán cho các đơn vị tư vấn và nhà thầu.

12. Take lead on “Common Data Environment” system for all Celadon City project.

Quản lý Hệ thống “Môi trường dữ liệu chung” cho tất cả các dự án tại Celadon City.

13. Any other duties that will be assigned from time to time by the management.

Các nhiệm vụ khác được Ban Giám đốc phân công tại từng thời điểm.

Requirements:

– Bachelor’s degree, (English or Business Administration).

– Minimum 2 years working experience in document controller and administration.

– Computer literacy and English fluency.

– Able to communicate with all levels, patient, hard working, thinking forward, initiative and willing to learn.

—————————————————————–

– Bằng cử nhân (Anh văn hoặc Quản trị Kinh doanh).

– Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí nhân viên quản lý tài liệu.

– Vi tính văn phòng và Tiếng Anh lưu loát.

– Giỏi giao tiếp, kiên nhẫn, siêng năng, cầu tiến, chủ động và luôn học hỏi.