Trang chủ / Tin tức / Event and Marketing Coordinator

Event and Marketing Coordinator

Responsibilities:

1/ Implement all confirmed events, tournaments, workshops and other activities at club.

Thực hiện tất cả các sự kiện, giải đấu, hội thảo và các hoạt động khác đã được xác nhận tại câu lạc bộ.

2/ Involve in design and production while managing all project delivery elements within time limits.

Tham gia vào thiết kế và sản xuất cho sự kiện trong tiến độ quy định.

3/ When operating events, liaise with clients to identify their needs and to ensure customer satisfaction.

Trong thời gian diễn ra sự kiện, chịu trách nhiệm liên lạc với khách hàng để làm rõ nhu cầu của họ cũng như đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.

4/ Propose ideas to improve provided services and event quality.

Đề xuất ý tưởng để cải thiện chất lượng dịch vụ & sự kiện.

5/ Organize facilities and manage all event’s details such as decor, catering, entertainment, transportation, location, invitee list, special guests, equipment, promotional material etc.

Thực hiện chuẩn bị trang thiết bị và quản lý tất cả các vấn đề của sự kiện như trang trí, phục vụ ăn uống, giải trí, giao thông, địa điểm, danh sách người mời, khách đặc biệt, thiết bị, tài liệu quảng cáo, v.v.

6/ Specify staff requirements with related departments and coordinate their activities to deliver good quality events.

Phối hợp với nhân viên các bộ phận liên quan và phối hợp đôi bên để thực hiện các sự kiện với chất lượng tốt.

7/ Cooperate with marketing and PR to promote and publicize before and after event.

Hợp tác với phòng tiếp thị và PR để quảng bá trước và sau sự kiện.

8/ Proactively handle any arising issues and troubleshoot any emerging problems during the event day.

Chủ động xử lý mọi sự cố phát sinh và khắc phục mọi sự cố phát sinh trong ngày diễn ra sự kiện.

9/ Conduct pre- and post – event evaluations and report on outcomes.

Tiến hành đánh giá trước và sau sự kiện và báo cáo kết quả.

10/ Research market, identify event opportunities and generate interest.

Nghiên cứu thị trường, xác định các cơ hội sự kiện và tạo ra sự quan tâm.

11/ Coordinate and support to deliver all sport class activities included schedules, classes, tournaments and events (if any).

Phối hợp và hỗ trợ để cung cấp tất cả các hoạt động của lớp thể thao bao gồm lịch trình, lớp học, giải đấu và sự kiện (nếu có).

12/ Supervise daily operation of our Sport Class’s partner to run & operate their business in CSRC.

Giám sát các hoạt động hàng ngày của đối tác Lớp Thể Thao trong việc vận hành hoạt động tại CSRC.

13/ Any other duties related to Admin that may be assigned from time to time by the management.

Bất kỳ nhiệm vụ nào khác liên quan đến hành chính có thể được giao bởi cấp trên.

Requirements:

– University degree in Marketing would be advantage.

– At least 1 year experience in a similar role.

– Strong project management/organizational skills.

– Basic Microsoft Office skills. Fluently in English.

– Understanding of customer segmentation.

– Positive thinking, creativity and initiative in work.

==============================================================

– Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan đến Marketing là một lợi thế.

– Ít nhất 1 năm kinh nghiệm liên quan đến lĩnh vực Marketing.

– Thế mạnh về quản lý dự án và kỹ năng tổ chức.

– Kỹ năng cơ bản về Microsoft Office. Thành thạo tiếng Anh.

– Hiểu rõ về phân khúc khánh hàng.

– Suy nghĩ tích cực, sáng tạo và chủ động trong công việc.