Trang chủ / Tin tức / Financial Analyst

Financial Analyst

Responsibilities:

1. Responsible to prepare/ check the accounting, financial related documents for internal reference or management verification and approval.

Chịu trách nhiệm chuẩn bị / kiểm tra các tài liệu kế toán, tài chính liên quan để tham khảo nội bộ hoặc thẩm tra và phê duyệt quản lý.

2. Responsible to prepare/ review the financial report for internal and external reference and circulation and to ensure these are completed timely and accurately.

Chịu trách nhiệm chuẩn bị / xem xét báo cáo tài chính để tham khảo và lưu thông nội bộ và bên ngoài và để đảm bảo các báo cáo này được hoàn thành kịp thời và chính xác.

3. Responsible to prepare and perform monthly variance analysis on all expenses against the budget.

Chịu trách nhiệm chuẩn bị và thực hiện phân tích phương sai hàng tháng trên tất cả các chi phí so với ngân sách.

4. To monitor bank balance/ cash flow position and fund placement.

Theo dõi số dư ngân hàng / vị trí dòng tiền và vị trí quỹ.

5. To monitor/ prepare the reconciliation for all balance sheet items and control accounts.

Theo dõi / chuẩn bị hòa giải cho tất cả các mục bảng cân đối kế toán và kiểm soát tài khoản.

6. Responsible for assisting to prepare financial budget/ projection and performance target. In particular, yearly Business and Budget Plan.

Chịu trách nhiệm hỗ trợ chuẩn bị ngân sách tài chính / dự toán và mục tiêu hiệu suất. Đặc biệt, Kế hoạch kinh doanh và ngân sách hàng năm.

7. Liaise with Head Office, Financial Institutions, auditors, tax agent on accounting and financial related matters.

Liên lạc với Trụ sở chính, Tổ chức tài chính, kiểm toán viên, đại lý thuế về kế toán và các vấn đề liên quan đến tài chính.

8. Monitoring of financial performance against the budgeted/ projected financial. Perform periodic forecast and ad-hoc analysis.

Giám sát hiệu quả tài chính đối với tài chính ngân sách / dự kiến. Thực hiện dự báo định kỳ và phân tích đặc biệt.

9. Assist in analysis, perform prediction and monitoring on the property development costing and records, profit and costs recognition.

Hỗ trợ phân tích, thực hiện dự đoán và giám sát chi phí phát triển tài sản và hồ sơ, ghi nhận lợi nhuận và chi phí.

10. Any other duties that may be assigned from time to time by Management

Bất kỳ nhiệm vụ nào khác có thể được quản lý theo thời gian.

Requirements:

– Bachelor in Finance and Accounting.

– Minimum 5 years of related experience in the same field in required.

– Good working knowledge of statutory act related to financial accounting (Accounting Standard) and financial instruments.

– Able to communicate with all level, initiative and hard working.

—————————————————-

– Cử nhân Tài chính Kế toán.

– Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kế toán tài chính.

– Kiến thức làm việc tốt về hành động theo luật định liên quan đến kế toán tài chính (Chuẩn mực kế toán) và các công cụ tài chính.

– Giao tiếp tốt, chủ động và chăm chỉ.