Trang chủ / Tin tức / Marketing Research Officer

Marketing Research Officer

Responsibilities:

1. Researching and monitoring market condition, market trend, industry analysis.

Nghiên cứu và theo dõi tình hình thị trường, nghiên cứu xu hướng thị trường và ngành BĐS.

2. Monitoring and updating competitor strategies (the 7Ps), competitor key initiatives.

Theo dõi và cập nhật chiến lược của đối thủ (giá, quảng bá, vị trí, sản phẩm, khách hàng, quy trình, cơ sở hạ tầng), các sáng kiến mới trong marketing của đối thủ.

3. Analyzing data on customer demographics, preference, needs, buying habits to identify potential markets and factors affecting product demand.

Phân tích số liệu về tập khách hàng, nhu cầu, hành vi, sở thích để xác định được thị trường tiềm năng và các yếu tố ảnh hưởng tới nhu cầu của sản phẩm.

4. Converting data and findings into understandable chart, written reports.

Chuyển đổi các số liệu và kết quả từ dạng dữ liệu sang hình thức biểu đồ dễ hiểu và báo cáo viết.

5. Preparing report and present results to senior manager/director when requested.

Chuẩn bị báo cáo và trình bày kết quả với cấp quản lí cao hơn khi được yêu cầu.

6. Other tasks by Management.

Các nhiệm vụ khác do cấp trên phân công.

Requirements:

– Degree in business administration, marketing, or relevant.

– 02-year experience in market research and analysis. Prefer in real estate industry.

– Analytical thinker with theoretical and research proficiency.

– Ability to comprehend and interpret competitor strategies and market trend.

– Strong proficiency in math and research tool such as SPSS.

– Able to work independently, hardworking, initiative and able to interact with all staff.

– Good at report and analysis skills. Good English written skill.          

– Capable to work effectively as a team-player.

————————————————

 – Bằng cấp về quản trị kinh doanh, marketing hoặc tương đương.

 – 02 năm kinh nghiệm về lĩnh vực nghiên cứu và phân tích thị trường. Ưu tiên lĩnh vực bất động sản.

– Hiểu biết sâu sắc về nghiên cứu thị trường và phân tích thị trường.

– Khả năng hiểu và giải thích các chiến lược của đối thủ cạnh tranh và xu hướng thị trường.

– Thành thạo toán học và công cụ nghiên cứu như SPSS.

– Kỹ năng viết tiếng Anh tốt.

– Có khả năng làm việc độc lập, chăm chỉ, nhạy bén và có khả năng tương tác với toàn nhân viên.

– Kỹ năng tốt về báo cáo và phân tích.

– Có khả năng làm việc đội nhóm hiệu quả.