Trang chủ / Tin tức / Security Supervisor

Security Supervisor

Responsibilities:

1. To comply with regulations and provisions of company.

Tuân thủ các quy định của công ty.

2. Comply with the direction of Head of Park Management Department.

Tuân theo sự chỉ đạo của Giám đốc bộ phận quản quý công viên.

3. Immediately report any/all break-downs/problems to the Management.

Báo cáo ngay lập tức bất kỳ tất cả các sự cố / vấn đề với Ban Quản lý.

4. Create reports and ensure that all reports are updated regularly.

Làm báo cáo và đảm bảo rằng tất cả các báo cáo được cập nhật thường xuyên.

5. Check all daily books / records.

Kiểm tra tất cả sổ sách / hồ sơ hàng ngày.

6. Check the protecting operation of the security contractors (position, patrol, the number of personnel, tools and supplies, attitude, behavior etc.).

Kiểm tra hoạt động bảo vệ của các nhà thầu an ninh (vị trí, tuần tra, số lượng nhân viên, công cụ và vật tư, thái độ, hành vi …).

7. Participate in training/education and carry out training effectively.

Tham gia đào tạo / giáo dục và thực hiện việc đào tạo có hiệu quả.

8. Train and encourage all Security Staffs about solutions and implementation of shift management.

Đào tạo và khuyến khích tất cả nhân viên an ninh về các giải pháp và thực hiện quản lý ca làm việc.

9. Ensure that all Security Staffs are fully educated for fast reflexes, calm and professional attitude in emergency situations, including basic aid for sick/injured people, etc, fire and evacuation methods, criminals, etc.

Đảm bảo rằng tất cả nhân viên an ninh được đào tạo đầy đủ về phản xạ nhanh, thái độ bình tĩnh và chuyên nghiệp trong các tình huống khẩn cấp, bao gồm trợ giúp cơ bản cho người bị thương, bị bệnh,…phương pháp chữa cháy, sơ tán, tội phạm …

10. Organize meetings with Security’s contractors in order to find the way to improve security team effectively.

Tổ chức các cuộc họp với các nhà thầu bảo vệ để tìm ra cách để cải thiện đội ngũ an ninh một cách hiệu quả.

11. Create the effectiveness to encourage the effort of each people in Security team.

Tạo hiệu quả để khuyến khích nỗ lực của mỗi người trong đội ngũ an ninh.

12. Ensure that all camera system operate exactly and announce to the Management when there is any mistakes and/or unexpected activities in these equipment and any other security equipment.

Đảm bảo rằng tất cả các hệ thống camera hoạt động chính xác và thông báo cho Ban Quản trị khi có bất kỳ sai sót và các hoạt động không mong muốn trong thiết bị này và bất kỳ thiết bị an ninh nào khác.

13. Coordinate with other security forces, such as: Civil Defense, local Police, Fire Protection, Health Organization, etc., to ensure that the Urban area are fully certified and implement correctly all requirements under the law due to these units’ requests.

Phối hợp với các lực lượng an ninh khác như: Phòng dân dụng, Cảnh sát địa phương, Phòng cháy chữa cháy, Tổ chức y tế, vv để đảm bảo rằng Khu đô thị được chứng nhận và thực hiện đầy đủ các yêu cầu theo luật do yêu cầu của các đơn vị này.

14. Implement tasks related to Human Resource issues (Security) including the censorship of working manner and report results to the Head of Park Management Department.

Thực hiện các công việc liên quan đến vấn đề nhân sự (An ninh) bao gồm kiểm duyệt hoạt động và báo cáo kết quả cho Giám đốc Bộ phận Quản Lý công viên.

15. Ensure the appearance and uniform of all Security guards must be groomed during working time.

Đảm bảo sự có mặt và đồng phục của tất cả các nhân viên bảo vệ trong suốt thời gian làm việc.

16. Present the respect, concern and courtesy to all Residents, Tenants, Clients and employees in our Celadon City

 sự tôn trọng, quan tâm và lịch sự đối với tất cả Cư dân, Khách hàng, Khách hàng và Nhân viên tại Celadon City.

17. Be responsible for maintaining all equipment and notify any problems to the Management.

Chịu trách nhiệm duy trì tất cả thiết bị và thông báo cho bất kỳ sự cố nào cho Ban Quản lý.

18. Be ready and have ability to assist & suggest to the Head of Park Management Department and the Management Board about relevant issues when required.

Sẵn sàng và có khả năng hỗ trợ và đề xuất với Giám đốc Bộ phận Quản Lý công viên về các vấn đề có liên quan khi có yêu cầu.

Requirements:

– Graduation high school/ junior college, certificate of fire prevention, fire fighting, security profession and first aid.

– Minimum 03 years working experience in similar works.

– Good communication & handling emergency case i.e. fighting/accident/etc.

– Able to communicate in English.

– Able to communicate with all relevant parties, energetic, assertive and able to achieve bottom line result.

———————————————–

– Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc Cao đẳng, chứng chỉ phòng cháy, chữa cháy, chuyên nghiệp về an ninh và sơ cứu.

– Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc trong các công việc tương tự.

– Giao tiếp tốt và xử lý các trường hợp khẩn cấp như đánh nhau, tai nạn…

– Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh.

– Có khả năng giao tiếp với tất cả các bên có liên quan, năng động, quyết đoán và có thể đạt được kết quả cuối cùng.