Trang chủ / Tin tức / Township Executive

Township Executive

Responsibilities:

1. Assist on the execution of Township Management’s strategic action plan on project basis and timely delivery on each of financial year with the fulfillment of Key Result Areas of the department.

Triển khai các chiến lược hành động đã đề ra cho từng dự án của Phòng Quản lý Đô thị, tuân thủ thời gian hoàn thành, đảm bảo thực hiện đầy đủ các hạng mục công việc trọng yếu của phòng ban trong mỗi năm tài chính.

2. Ability to follow up on the execution with improvement & enhancement and proper planning which is in accordance to Management’s directive, company goals and procedures.

Lên kế hoạch thực hiện, theo dõi công việc để tiến hành cải thiện và cải tiến chất lượng công việc phù hợp với chỉ thị của cấp trên, mục tiêu và qui trình của công ty.

3. Planning of work and resources with particular reference to work schedule to ensure timely progress.

Lập kế hoạch công việc chi tiết và lên danh sách nguồn lực cần có để đảm bảo hoàn thành công việc theo tiến độ.

4. Supporting role to contract and supplier administration including preparing relevant data and reporting.

Hỗ trợ công tác quản lý hợp đồng và các đơn vị cung cấp dịch vụ, nhà thầu, bao gồm chuẩn bị, việc quản lý hồ sơ và báo cáo.

5. Review and verify documents such as payment requests, proposal, reports etc. from partners, contractors, property management companies before submission for managers’ approval.

Kiểm tra các hồ sơ như đề nghị thanh toán, đề xuất, báo cáo v.v được gửi từ đối tác, nhà thầu cung cấp dịch vụ, công ty quản lý tòa nhà trước khi đệ trình lên cấp trên xem xét, phê duyệt.

6. Draft official dispatch to the authorities, correspondence to residents, Board of Committee of the residents and customers; translate documents from Vietnamese to English and vice versa for the superiors.

Soạn thảo công văn gửi đến cơ quan chức năng, văn bản phản hồi cho khách hàng, cư dân, Ban Quản trị; dịch văn bản, tài liệu, hồ sơ từ Tiếng Việt sang Tiếng Anh và ngược lại theo phân công của cấp trên.

7. Collectively follow up on the submission and approval of authorities matters including monitoring and with relevant personnel and departments.

Phối hợp thực hiện, theo dõi việc nộp hồ sơ về các vấn đề liên quan đến chính quyền địa phương, liên hệ với các cá nhân, bộ phận, phòng ban có liên quan để xin phê duyệt.

8. Hand over the completion units to customers using Fieldview system, following the Vacant Possession Procedure of the company and acting role as the admin to control and manage the software to report as required by the Management and Head Quarter.

Bàn giao căn hộ đã thi công hoàn thiện cho khách hàng bằng hệ thống Fieldview, tuân theo quy trình Bàn giao căn hộ của công ty và đảm nhận vai trò admin quản lý và kiểm soát thông tin từ phần mềm để trích xuất thông tin, dữ liệu, báo cáo cho Ban lãnh đạo và HQ theo yêu cầu.

9. Any other duties that may be assigned from time to time by the supervisor.

Các nhiệm vụ khác được Quản lý trực tiếp phân công tùy thời điểm.

Requirements:

– Degree in Hospitality, Legal, Real Estate, Property Management or relate discipline.

– Minimum 05 years’ working experience.

– Good command of English.

– Good working knowledge related to property development and building service.

– Able communicate with all levels, assertive and initiative.

—————————————————–

– Tốt nghiệp Đại học các ngành Dịch vụ, Luật, Bất Động sản, Quản lý tòa nhà hoặc các ngành khác có liên quan.

– Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm.

– Tiếng Anh thông thạo (cả nói và viết).

– Hiểu biết các vấn đề liên quan đến phát triển dự án và quản lý tòa nhà.

– Có thể giao tiếp với mọi cấp bậc, quyết đoán và chủ động.