LÀ MỘT NHÀ KIẾN TẠO CÓ TRÁCH NHIỆM, CHÚNG TÔI CAM KẾT VẬN HÀNH KINH DOANH THEO ĐỊNH HƯỚNG BỀN VỮNG BẰNG CÁCH ỨNG PHÓ VỚI SỰ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU & THIẾT LẬP CÁC GIỚI HẠN PHÁT THẢI KHÍ CO2.