Trang chủ / News / Business Development Executive

Business Development Executive

Business Development Executive

Responsibilities/ Mô tả công việc:

1-Assist Business Development Manager to source for real estate or land investment deals in the markets

Hỗ trợ Giám đốc phát triển kinh doanh về  tìm kiếm nguồn cho bất động sản hoặc giao dịch đầu tư đất đai trên thị trường

2-Analyze and evaluate the feasibility of interested projects;

Phân tích và đánh giá tính khả thi của các dự án quan tâm;

3-Prepare any approval papers for investment approvals;

Chuẩn bị bất kỳ giấy tờ phê duyệt nào để phê duyệt đầu tư;

4-Regularly conduct competitors and catchment research;

Thường xuyên tiến hành các đối thủ cạnh tranh và nghiên cứu lưu vực;

5-Develop good relationships with private companies or government bodies for developing potential investment opportunity and negotiate with them, if necessary;

Phát triển mối quan hệ tốt với các công ty tư nhân hoặc cơ quan chính phủ để phát triển cơ hội đầu tư tiềm năng và thương lượng với họ, nếu cần thiết;

6-To comply and adhere to all matters pertaining to Quality, Safety, Health, Environment related to the job scope and work place as required by the company.

Tuân thủ và tuân thủ mọi vấn đề về Chất lượng, An toàn, Sức khỏe, Môi trường liên quan đến phạm vi công việc và địa điểm làm việc theo yêu cầu của công ty.

7-Any other duties that may be assigned from time to time by the management.

Bất kỳ nhiệm vụ nào khác có thể được quản lý theo thời gian.

Requirements / Yêu cầu công việc:

1-Qualifications: Diploma / Degree in any field.

Bằng cấp: Văn bằng / Bằng cấp trong bất kỳ lĩnh vực

2-Experience: Minimum 3 years working experience as Business Development for real estate company.

Kinh nghiệm: Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phát triển kinh doanh cho công ty bất động sản

3-Specific skills / abilities: Must be able to prepare project feasibility studies.

Kỹ năng: Phải có khả năng chuẩn bị các nghiên cứu khả thi của dự án

4-Personal qualities: Able to communicate with all levels of the management, energetic, assertive and able to achieve bottom line result.

Phẩm chất: Có khả năng giao tiếp với tất cả các cấp quản lý, năng động, quyết đoán và có thể đạt được kết quả cuối cùng.