Trang chủ / News / Market Intelligence Executive

Market Intelligence Executive

Market Intelligence Executive

Responsibilities/ Mô tả công việc:

1. Collect data relating to real estate project, legal update, infrastructure development by contacting sales agents, agencies or using personal network.

Thu thập dữ liệu liên quan đến dự án bất động sản, cập nhật pháp lý, phát triển cơ sở hạ tầng bằng cách liên hệ với các đại lý bán hàng, đại lý hoặc sử dụng mạng lưới cá nhân.

2. Go site visit for market update.

Đi thực trạng để khảo sát để cập nhật thông tin thị trường.

3. Maintain and update database.

Duy trì và cập nhật cơ sở dữ liệu.

4. Liaise with real estate consultancy firm for market report.

Phối hợp với các đơn vị tư vấn để tạo ra báo cáo thị trường.

5. Produce market research report by monthly, quarterly, and yearly & other specific reports with support of Deputy Business Development Manager.

Tạo ra báo cáo thị trường theo tháng, quý và năm và các báo cáo chuyên dụng khác dưới sự hỗ trợ của Phó Giám đốc Phát triển Kinh doanh.

6. Any other duties that may be assigned from time to time by the management.

Bất kỳ nhiệm vụ nào khác được cấp quản lý phân công theo từng thời kỳ.

Requirements / Yêu cầu công việc:

Qualifications                          :     Bachelor Degree in Real Estate Management, Business Administration, Finance or relevant

Experience                               :     At least 2-5 years of working experience relevant to market intelligency, real estate

Specific skills / abilities          :     Must have a good network to collect data and be able to consolidate information to produce market report when being requested

Personal qualities                   :     Able to communicate with all levels of the management,energetic, assertive and able to achieve bottom line result.

——————————————————————

Bằng cấp                                  :     Bằng Cử nhân về Quản lý Bất động sản, Quản trị Kinh doanh, Tài chính hoặc có liên quan

Kinh nghiệm                              :    Ít nhất là 2-5 năm kinh nghiệm liên quan đến phân tích thông tin thị trường, bất động sản

Kỹ năng                                    :     Phải có mạng lưới rộng để thu thập thông tin và có thể tổng hợp dữ liệu để viết báo cáo thị trường khi được yêu cầu

Phẩm chất                                :     Có khả năng giao tiếp với tất cả các cấp quản lý, năng động, quyết đoán và có thể đạt được kết quả cuối cùng.