Trang chủ / Tin tức / Legal Executive

Legal Executive

Legal Executive

Responsibilities/ Mô tả công việc:

1-Research and draft legal advice; preparing and writing legal documents or cases;

Nghiên cứu và đưa ra ý kiến pháp lý; chuẩn bị và soạn thảo các tài liệu hoặc tình huống pháp lý;

2-Translate legal documents and other documents;

Phiên / Biên dịch các văn bản, hồ sơ pháp lý;

3-Corporate with law firms to follow up and complete in target task;

Làm việc với các Công ty Luật để theo dõi và hoàn tất các công việc được giao;

4-Store legal files and documents; Update legal documents;

Lưu trữ các tài liệu; Cập nhật hồ sơ pháp lý;

5-Improve knowledge of alterations in legislation;

Hoàn thiện kiến thức và kỹ năng pháp lý;

6-Submit and follow up with the submission of application dossiers, legal documents as assigned;

Chuẩn bị, nộp và theo dõi hồ sơ, giấy tờ để thực hiện các thủ tục hành chính được giao;

7-Specify internal governance policies and regularly monitor compliance;

Cụ thể hóa chính sách quản trị nội bộ và theo dõi sự tuân thủ;

8-Research and evaluate different risk factors regarding business decisions and operations;

Nghiên cứu và đánh giá các vấn đề pháp lý phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh của Cty;

9-Draft, review agreements, contracts and other legal documents to ensure the company’s full legal rights;

Soạn thảo, soát xét các thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản pháp lý khác đảm bảo quyền lợi Cty;

10-Evaluate proposals, action plans and other situations that may have legal impact and determine pertinent course of action as required;

Đánh giá các đề xuất, kế hoạch hành động và các tình huống khác có thể có tác động pháp lý và xác định quá trình hành động thích hợp theo yêu cầu;

11-Counsel the management and staff in all legal questions, review legal documents and assistance in negotiations;

Tư vấn cho quản lý và nhân viên trong tất cả các câu hỏi pháp lý, xem xét các tài liệu pháp lý và hỗ trợ trong các cuộc đàm phán;

12-Mandating and coordinating the external law firms and monitoring of litigation; Assists in the preparation of documents for court cases/ arbitrations.

Giao và điều phối công ty tư vấn luật bên ngoài và giám sát các vụ tranh chấp; Hỗ trợ chuẩn bị tài liệu cho các vụ kiện tại trọng tài / tòa án.

13-To comply and adhere to all matters pertaining to quality, safety, health, environment related to the job scope in work place as required by the company.

Tuân thủ nghiêm các vấn đề liên quan đến chất lượng, an toàn lao động, sức khỏe, môi trường theo tiêu chuẩn trong phạm vi nơi làm việc theo yêu cầu của công ty.

14-Any other duties that may be assigned from time to time by the Management.

Các nhiệm vụ khác được Ban lãnh đạo phân công vào từng thời điểm

Requirements / Yêu cầu công việc:

1- Qualifications: Bachelor’s degree in Law or equivalent

Chuyên mônBằng cử nhân Luật hoặc tương đương

2-Experience: Minimum 3 years’ experience working in an inhouse Legal Department or a law firm

Kinh nghiệm: Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc tư vấn luật nội bộ hoặc Công ty Luật

3-Specific skills / abilities: Self-research, logical & comprehensive thinking

Kỹ năng: Giao tiếp, tư duy logic và toàn diện.

4-Personal qualities: Independence; patience

Tính cáchĐộc lập, kiên nhẫn.