Trang chủ / Tin tức / Marketing Research Executive

Marketing Research Executive

Marketing Research Executive

Responsibilities/ Mô tả công việc:

1. Research/ Nghiên cứu

-Research and analyze projects on the market and competitors

Nghiên cứu và phân tích các dự án trên thị trường và các đối thủ cạnh tranh

-Survey, analysis of market tastes and customers of Gamua Land

Khảo sát, phân tích thị hiếu khách hàng của Gamua Land

-Updates market & real estate news for MSD

Cập nhật tin tức thị trường & bất động sản cho MSD

2. Project Development/ Phát triển dự án

-Support land acquisition through project positioning, product, expected pricing from MSD

Hỗ trợ hoạt động thâu tóm đất thông qua định vị dự án, sản phẩm, giá bán dự kiến từ MSD

-Project and product development proposal for new project

Đề xuất phát triển dự án và sản phẩm cho dự án mới

-Recommend for sales and marketing strategy

Đề xuất cho chiến lược bán hàng và tiếp thị

3. Project Coordinate (MSD)/ Điều phối dự án (MSD)

-Coordinate with departments to plan and monitor project progress to serve marketing and sales plans

Phối hợp với các phòng ban lập kế hoạch và theo dõi tiến độ dự án phục vụ kế hoạch marketing và bán hàng

-Follow up and ensure concepts and products are built according to the project’s marketing communications

Theo dõi và đảm bảo các ý tưởng và sản phẩm được xây dựng theo truyền thông tiếp thị của dự án

4. To comply and adhere to all matters pertaining to Quality, Safety, Health, Environment related to the job scope and work place as required by the company.

Tuân thủ và tuân thủ mọi vấn đề về Chất lượng, An toàn, Sức khỏe, Môi trường liên quan đến phạm vi công việc và địa điểm làm việc theo yêu cầu của công ty

5. Any other duties that may be assigned from time to time by the management.

Bất kỳ nhiệm vụ nào khác có thể được giao theo thời gian của ban quản lý.

Requirements / Yêu cầu công việc:

Qualifications: Bachelor Degree 

Experience: At least 3 years of working experience

Specific skills / abilities: Must have a good network to collect data and can consolidate market information. Must have analytical thinking and evaluate the market and data

Personal qualities: Able to communicate with all levels of the management, energetic, assertive and able to achieve bottom line result.

————————————————————————

Bằng cấp: Bằng Cử Nhân

Kinh nghiệm: Ít nhất là 3 năm kinh nghiệm

Kỹ năng: Phải có mạng lưới rộng để thu thập thông tin và có thể tổng hợp dữ liệu. Phải có tư duy phân tích và đánh giá thị trường và dữ liệu

Phẩm chất: Có khả năng giao tiếp với tất cả các cấp quản lý, năng động, quyết đoán và có thể đạt được kết quả cuối cùng.