Trang chủ / Tin tức / Receivable Accountant

Receivable Accountant

Receivable Accountant

Responsibilities/ Mô tả công việc:

1. Update the Sales Collection file the collection amount by customer and apartment unit base on bank and cash book

Theo dõi và cập nhật số tiền thu của khách hàng theo tên khách hàng và mã căn hộ vào file Sales Collection theo đúng số liệu của sổ phụ ngân hàng và sổ thu tiền mặt

2. Reconcile with Sales Admin staff for matching customer collection

Đối chiếu với nhân viên dịch vụ khách hàng để khớp lệnh thu tiền với mã căn hộ

3. Issue VAT invoice on PFE system for the collection of apartments

Xuất hóa đơn GTGT theo từng đợt thanh toán của khách hàng mua nhà trên phần mềm PFE

4. Issue VAT invoice on excel file for the collection of Sport club membership

Xuất hóa đơn GTGT cho khách hàng thành viên của trung tâm thể dục thể thao

5. Print VAT invoice and hand over to Sales Admin Dept and Sport club Dept

In toàn bộ hóa đơn GTGT và bàn giao cho bộ phận Sales Admin và bộ phận Sport Club

6. Reconcile YTD payment of customers, prepare the list of hand over unit if the collection equal to 95% of total Sales Purchase Contract value. Transfer the list to General accountant for booking revenue recognition.

Kiểm tra, đối chiếu danh sách thu tiền của từng khách hàng, nếu khách hàng thanh toán đủ 95% giá trị hợp đồng mua bán thì lập danh sách riêng cho các khách hàng này và bàn giao danh sách cho kế toán tổng hợp để ghi nhận doanh thu.

7. Update the customer list of 5% remaining value receivable – LURC registration list.

Cập nhật danh sách phải thu khách hàng 5% còn lại là danh sách khách hàng đợi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

8. Any other duties that may be assigned from time to time by the management.

Các nhiệm vụ khác được trưởng bộ phận phân công theo từng thời điểm.

Requirements / Yêu cầu công việc:

Qualifications:     University or College Degree Finance – Accounting

Experience:     At least 1-year experience of receivable accountant.                         

Specific skills / abilities:     Good interpersonal and communication skills both Vietnamese and English; Proficient in MS Office especial in Ms Excel

Personal qualities:     Good appearance; Positive service attitude; Pleasant personality and initiative; Age from 25 – 32 years old.

—————————————————————

Bằng cấp                                  :     Tốt nghiệp Đại học hay Cao đẳng chuyên ngành tài chính – kế toán

Kinh nghiệm                             :     Tối thiểu 1 năm kinh nghiệp kế toán phải thu

Kỹ năng                                    :     Giỏi giao tiếp cả tiếng Việt và Anh; Thạo vi tính văn phòng nhất là Ms Excel.      

Phẩm chất                                :     Ngoại hình dễ nhìn; Tích cực, hòa đồng và sáng tạo; 25 – 32 tuổi.