Trang chủ / Tin tức / Marketing Executive

Marketing Executive

Marketing Executive

Responsibilities/ Mô tả công việc:

1. Planning, developing and implementing effective marketing communication campaigns for leasing project, including communication, branding, activities, decoration, promotion; fulfill leasing space in township area such as advertising/event space

Lên kế hoạch, phát triển và triển khai các chiến dịch tiếp thị và truyền thông cho dự án cho thuê, bao gồm truyền thông, xây dựng thương hiệu, các hoạt động, trang trí, khuyến mãi; đáp ứng không gian cho thuê trong khu vực thị trấn như không gian quảng cáo / sự kiện

2. Using the full marketing mix for the company’s marketing communications. Maintain communication channels such as Fanpage, Email marketing, group, research new communication trend

Sử dụng tiếp thị hỗn hợp cho các tiếp thị truyền thông của công ty. Duy trì các kênh truyền thông như Fanpage, Email marketing, group, nghiên cứu xu hướng truyền thông mới

3. Understanding the produce and customer profile, support Sales & Marketing team members to achieve the company’s goals and individual targets. Taking care customers including receive and reply feedback, being responsible for customer incident cases, understand customer’s insight; Support Tenant in developing business and cooperating in marketing, sales

Hiểu rõ sản phẩm và thông tin khách hàng, đưa ra chương trình hỗ trợ đội ngũ cho thuê mặt bằng đạt được mục tiêu kinh doanh của công ty và cá nhân. Chăm sóc khách hàng bao gồm tiếp nhận và trả lời phản hồi, chịu trách nhiệm về các trường hợp sự cố của khách hàng, hiểu thấu đáo khách hàng; Hỗ trợ người thuê phát triển kinh doanh và hợp tác tiếp thị, bán hàng

4. Monitoring ongoing plan & campaign spend against the budget, keeping accurate records and highlighting where variances occur.

Giám sát kế hoạch và chương trình marketing hiện tại và quản lý ngân sách marketing.

5. Understanding/researching current market, assisting in the production of ongoing competitor analysis and reporting, regarding to customers attraction plan & promotion effectively.

Thu thập nghiên cứu và hiểu rõ thị trường hiện nay, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, kế hoạch sự kiện thu hút khách hàng và các chương trình khuyến mãi hiệu quả.

6. ­Report directly to manager regarding marketing and promotion plan for all event activities

Báo cáo trực tiếp cho cấp trên về chiến dịch kinh doanh và chương trình hoạt động sự kiện tại dự án.

7. Any other duties that will be assigned from time to time by the management.

Các nhiệm vụ khác được Ban giám đốc phân công tùy thời điểm.

Requirements / Yêu cầu công việc:

Qualifications :Degree in Marketing, mass communication, Event, any related field

Experience :03 years experience in real estate & retail leasing

Specific skills / abilities :Good knowledge of local real estate & retail leasing market / Good communication skills with internal and external stakeholders / Press relations: Have strong & close relationships with media networks. 

Personal qualities :Able to work independently, hardworking, initiative and able to interact with all staff / Good at communication, presentation, negotiation skills / Good at report and analysis skills / Capable to work effectively as a team-player and a leader.

—————————————————————————————-

Bằng cấp : Bằng cấp về Marketing, Truyền thông đại chúng, Sự kiện, lĩnh vực liên quan

Kinh nghiệm :03 năm kinh nghiệm về lĩnh vực bán lẻ cho thuê và phát triển bất động sản

Kỹ năng :Có kiến thức về thị trường bất động sản / Kỹ năng giao tiếp tốt với các bên liên quan bên trong và bên ngoài / Quan hệ báo chí: Có mối quan hệ chặt chẽ và chặt chẽ với các mạng truyền thông.

Phẩm chất :Có khả năng làm việc độc lập, chăm chỉ, nhạy bén và có khả năng tương tác với toàn nhân viên / Giao tiếp tốt, thuyết trình, kỹ năng thương lượng / Kỹ năng tốt về báo cáo và phân tích / Có khả năng làm việc hiệu quả với tư cách là một đội nhóm và lãnh đạo