Trang chủ / News / Deputy IT Manager

Deputy IT Manager

Deputy IT Manager

Responsibilities/ Mô tả công việc:

1.Work with various key stakeholders, including project teams to create resource plans related to the delivery and management of Gamuda Land IT infrastructure, from machines to networking to data infrastructure. Define next-generation planning processes and tools to scale with Gamuda’s growth, working with other teams (i.e. Tech Architecture, Innovation, Process Enablement, Tech Ops) to define and implement data architecture and automation requirements.

Làm việc với các bên liên quan khác nhau, bao gồm các nhóm dự án để tạo ra các kế hoạch nguồn lực liên quan đến việc cung cấp và quản lý cơ sở hạ tầng CNTT của Gamuda Land, từ máy móc đến mạng đến cơ sở hạ tầng dữ liệu. Xác định các quy trình và công cụ lập kế hoạch thế hệ tiếp theo để mở rộng quy mô cùng với sự phát triển của Gamuda, làm việc với các nhóm khác (tức là Kiến trúc công nghệ, Đổi mới, Hỗ trợ quy trình, Hoạt động công nghệ) để xác định và thực hiện các yêu cầu về kiến trúc dữ liệu và tự động hóa.

2.Identify required network hardware, software and infrastructure in line with supplier/ technology strategies. Manage the development of technical specifications for network infrastructure services, catering for multi-site requirements. Develop network infrastructure solution options, trade-offs and recommendation

Xác định phần cứng, phần mềm và cơ sở hạ tầng mạng cần thiết phù hợp với chiến lược của nhà cung cấp / công nghệ. Quản lý việc phát triển các thông số kỹ thuật cho các dịch vụ hạ tầng mạng, phục vụ cho các yêu cầu đa địa điểm. Phát triển các tùy chọn giải pháp cơ sở hạ tầng mạng, đánh đổi và đề xuất

3.Support the delivery of the infrastructure element of all Projects including enterprise system releases and upgrades. Monitor the performance of the overall infrastructure within the business environment and resolve problems or issues to minimize down-time. Lead the development of technical specifications for infrastructure services.

Hỗ trợ cung cấp phần tử cơ sở hạ tầng của tất cả các Dự án bao gồm các bản phát hành và nâng cấp hệ thống doanh nghiệp. Giám sát hiệu suất của cơ sở hạ tầng tổng thể trong môi trường kinh doanh và giải quyết các vấn đề hoặc sự cố để giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động. Chủ trì phát triển các thông số kỹ thuật cho các dịch vụ cơ sở hạ tầng

4.Ensure Infrastructure services are maintained to agreed service levels, and that service levels are meeting business requirements. Complete planning, project management and implementation leadership, identifying opportunities for automation, cost savings, and service quality improvement. Prioritize and oversee incidents raised and resolution to minimise adverse impacts on business operations. Planning of preventative maintenance schedules and resourcing, preventative maintenance and analysis of network infrastructure incidents.

Đảm bảo các dịch vụ Cơ sở hạ tầng được duy trì ở các mức dịch vụ đã thỏa thuận và các mức dịch vụ đó đang đáp ứng các yêu cầu kinh doanh. Hoàn thiện việc lập kế hoạch, quản lý dự án và lãnh đạo thực hiện, xác định các cơ hội tự động hóa, tiết kiệm chi phí và cải tiến chất lượng dịch vụ. Ưu tiên và giám sát các sự cố được nêu ra và giải quyết để giảm thiểu tác động xấu đến hoạt động kinh doanh. Lập kế hoạch về lịch trình bảo trì phòng ngừa và phân tích các sự cố cơ sở hạ tầng mạng.

5.Manage network/telecommunications infrastructure service delivery and operations and continuously review performance with the aim of improving services. Work with applications teams and vendors to manage the development of technical specifications for network infrastructure services, ensure the effective management, running and maintenance of the telecommunications network environment to support business operations. Resolve network infrastructure service issues and problems.

Quản lý việc cung cấp và vận hành dịch vụ cơ sở hạ tầng mạng / viễn thông và liên tục xem xét hiệu suất nhằm mục đích cải thiện dịch vụ. Làm việc với các nhóm ứng dụng và nhà cung cấp để quản lý việc phát triển các đặc tính kỹ thuật cho các dịch vụ hạ tầng mạng, đảm bảo quản lý, vận hành và duy trì hiệu quả môi trường mạng viễn thông để hỗ trợ hoạt động kinh doanh. Giải quyết các vấn đề và sự cố về dịch vụ cơ sở hạ tầng mạng.

6.Ensure that IT systems and management processes maintain compliance to appropriate cybersecurity legislative and contractual standards, and frameworks. Continually maintain alignment of cybersecurity strategy and policies to the needs of the business and developed IT solutions. Manage IT Security Architecture and optimise solution designs that are well designed and fit-for-purpose and appropriately enable Gamuda Land’ cybersecurity posture.

Đảm bảo rằng các hệ thống CNTT và quy trình quản lý duy trì sự tuân thủ các tiêu chuẩn và khuôn khổ hợp đồng và lập pháp phù hợp về an ninh mạng. Liên tục duy trì sự phù hợp của chiến lược và chính sách an ninh mạng phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp và các giải pháp CNTT đã phát triển. Quản lý Kiến trúc bảo mật CNTT và tối ưu hóa các thiết kế giải pháp được thiết kế tốt, phù hợp với mục đích và phù hợp để kích hoạt thế trận an ninh mạng của Gamuda Land.

7.Identify and leverage opportunities to continually improve the quality of data management systems, processes and standards. Implement controls and compliance metrics to reduce data issues and improve data quality.

Xác định và tận dụng các cơ hội để liên tục cải tiến chất lượng của các hệ thống, quy trình và tiêu chuẩn quản lý dữ liệu. Triển khai các biện pháp kiểm soát và chỉ số tuân thủ để giảm các vấn đề về dữ liệu và cải thiện chất lượng dữ liệu.

8.Responsible for IT Server Maintenance, setting up PCs, others I.T hardware (notebook, projector, network etc). Maintenance of authorized software usage and follow up the software license control system.

Chịu trách nhiệm cài đặt máy tính, điện thoại và kỹ thuật phần cứng khác (máy tính xách tay, máy chiếu, mạng…..). Cài đặt phần mềm và theo dõi hệ thống quản lý bản quyền phần mềm.

 9.Monitor operation of PABX system

Giám sát hoạt động của hệ thống tổng đài.

10.Coordination with HQ IT and support all local users to troubleshoot any issues with their machine such as laptop, PC, telephone line, network connection, internet access, email … and other standard package softwares.

Hỗ trợ tất cả người sử dụng để đảm bảo không có bất cứ vấn đề gì về máy tính, điện thoại, kết nối mạng, truy cập ra bên ngoài, thư điện tử và những phần mềm chuẩn khác.

11.Ensures proper operations of all I.T related system/ infrastructure such as: LAN, WAN, Email, PABX, Data server …

Đảm bảo tất cả các hệ thống liên quan CNTT hoạt động theo quy tắc / cơ sở hạ tầng chẳng hạn : mạng nội bộ, mạng diện rộng, thư điện tử, tổng đài điện thoại, dữ liệu máy chủ…

12.Update I.T fixed asset records, network diagram and LAN, WAN, Server Incident report frequently.

Cập nhật hồ sơ tài sản CNTT, biểu đồ mạng và những báo cáo sự cố về máy chủ, mạng nội bộ, mạng diện rộng một cách thường xuyên.

13.Efficiency plan for data backup and drill in restoring data regularly.

Kế hoạch lưu trữ dữ liệu hiệu quả và luyện tập phục hồi dữ liệu một cách thường xuyên.

14.Any other duties that will be assigned from time to time by the Management

Bất kỳ nhiệm vụ nào khác sẽ được Ban quản lý giao theo thời gian.

Requirements / Yêu cầu công việc:

Qualifications: University graduate (Bachelor of computer science/ I.T)

Experience: 5 years of related experience in the same field in required.

Specific skills/abilities: Excellent knowledge of technical management, information analysis and of computer hardware/software systems / Expertise in data centre management and data governance / Hands-on experience with computer networks, network administration and network installation / Verbal and written communication skills in English.

Personal qualities: Able to communicate with all levels, high integrity and hard working.

 


Chuyên môn : Tốt nghiệp đại học (Bằng cử nhân công nghệ thông tin).

Kinh nghiệm 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Kỹ năng Kinh nghiệm làm việc với tư cách là Trưởng Phòng CNTT hoặc kinh nghiệm có liên quan / Giỏi về quản lý kỹ thuật, phân tích thông tin và hệ thống phần cứng / phần mềm máy tính / Chuyên môn về quản lý trung tâm dữ liệu và quản trị dữ liệu / Kinh nghiệm thực hành với mạng máy tính, quản trị mạng và cài đặt mạng / Nói và viết tiếng Anh tốt.

Tính cách          : Có khả năng giao tiếp với tất cả các cấp, liêm chính và chăm chỉ