Trang chủ / News / Document Controller

Document Controller

Document Controller

Responsibilities/ Mô tả công việc:

1. Computer literate.

Thành thạo kỹ năng máy tính.

2. Good at Microsoft Office applications, particularly MS Excel, Word, PowerPoint and other document management system software.

Thành thạo các phần mềm Microsoft Office, đặt biệt là MS Excel, Word, PowerPoint and các phần mềm quản lý tài liệu khác.

3. Experience in mobile Apps base software or application’s administration and implementation processes, with basic software programming knowledge.

Có kinh nghiệm về phần mềm cơ sở ứng dụng di động hoặc quy trình triển khai và quản lý ứng dụng, với kiến thức lập trình phần mềm cơ bản.

4. Undertake administrative roles as Gate Keeper to control and monitor all documentation management system including correspondence, transmittal, incoming and outgoing documents’ register, material submission, achieving and safe keeping in both hardcopy and softcopy, ensuring proper documentation management in order according to company Quality Management System (QMS) and procedures.

Thực hiện vai trò quản trị như là Người kiểm soát và quản lý hệ thống lưu trữ hồ sơ bao gồm: công văn đi và đến, biên bản giao nhận, hồ sơ bản vẽ, các đệ trình vật tư… lưu trữ cả bảng cứng và bảng mềm, đảm bảo hồ sơ được lưu trữ và cập nhật đúng theo quy trình Hệ thống quản lý chất lượng (QMS) của công ty.

5. Undertake administrative roles as Gate Keeper to control and monitor mobile based application Apps or software ensuring smooth implementation of projects or tasks assigned, including coordination with programmer or vendor for troubleshooting any data entry error during implementation by the end users. Ensures proper operations of all I.T related system/ infrastructure such as: LAN, WAN, Email, PABX, Data server …

Thực hiện vai trò quản trị như là Người kiểm soát và quản lý các phần mềm và ứng dụng quản lý xây dựng trên nền tảng di động nhằm đảm bảo dự án vận hành tốt và hoàn thành các nhiệm vụ được giao, bao gồm việc phối hợp với các lập trình viên hoặc nhà cung cấp để khắc phục lỗi dữ liệu trong suốt quá trình sử dụng. Đảm bảo vận hành tốt các hệ thống / cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin như LAN, WAN, Email, PABX, Data server…

6. Key responsibilities to monitor implementation of company departmental Quality Management System (QMS) and procedures in accordance with company policies.

Chịu trách nhiệm chính trong việc thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng (QMS) và các quy trình theo quy định của Công ty.

7. Take lead on “Common Data Environment” system for all Celadon City project

Quản lý Hệ thống “Môi trường dữ liệu chung” cho tất cả các dự án tại Celadon City.

8. Assisting for company internal and external audit processes.

Hỗ trợ trong các quy trình kiểm toán nội bộ và bên ngoài của công ty.

9. Any other related ad-hoc tasks as assigned from time to time.

Các nhiệm vụ khác được Ban giám đốc phân công tại từng thời điểm

Requirements / Yêu cầu công việc:

Qualifications                          : University graduate (Bachelor of Business Administration)

Experience                              : Three (03) years of related experience in the same field is required.

Specific skills / abilities           : Basic computer programming knowledge, verbal and written communication skills in English.

Personal qualities                    : Detail oriented, good teamwork spirit.

——————————————————————

Chuyên môn                             : Tốt nghiệp Đại học (Bằng cử nhân Quản trị kinh doanh)

Kinh nghiệm                             03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực có liên quan.

Kỹ năng                                   Kiến thức vi tính căn bản, kỹ năng viết và giao tiếp tiếng Anh tốt.

Tính cách                                 : Cẩn thận, tỉ mỉ và có tinh thần làm việc nhóm hiệu quả.