Trang chủ / Tin tức / Township Executive

Township Executive

Township Executive

Responsibilities/ Mô tả công việc:

1. To produce Township Management’s strategic action plan to Superior, execution and timely delivery on each of financial year with the fulfillment of Key Result Areas of the department.

Đệ trình chiến lược hành động của phòng Quản lý khu đô thị tới cấp trên trực tiếp, thực thi và tuân thủ thời gian hoàn thành với sự hoàn chỉnh của các hạng mục chính của phòng trong mỗi năm tài chính.

2. Ability to forecast, improve, enhance, proper planning and execution which is in line with managerial capabilities in accordance to Management’s directive, company goals and procedures.

Dự báo, cải thiện, nâng cao, lập kế hoạch phù hợp và thực hiện phù hợp với chỉ thị của cấp trên, mục tiêu và qui trình của công ty.

3. Planning of work and resources with particular reference to work schedule to ensure timely progress.

Lập kế hoạch công việc và nguồn lực có sự tham khảo đặc biệt với lịch làm việc để đảm bảo kịp thời tiến độ.

4. Attend all technical matters on site by developing solutions to problems with the application of engineering concepts, practices and techniques.

Tham dự tất cả vấn đề liên quan về kỹ thuật ngoài công trường bằng cách đưa ra các giải pháp giải quyết vấn đề dựa trên việc ứng dụng các khái niệm kỹ thuật, phương pháp thực hành.

5. Enforce quality, risk managing and safety of works at site by complies with ISO requirements and procedural.

Giám sát về chất lượng và sự an toàn của công trình bằng cách ứng dụng các yêu cầu và thủ tục ISO.

6. Closing to NCR within the time limit given.

Khắc phục lỗi để đóng NCR (Non Comply Report) trong thời hạn cho phép.

7. Closing coordination with construction team, sub-contract and other departments to ensure effective teamwork.

Phối hợp với đội xây dựng, nhà thầu phụ nhằm đảm bảo công việc của đội hiệu quả.

8. Contract and supplier administration on all matters related to Park Management including timely award of contract such as landscape, maintenance, security etc.

Quản lý hợp đồng và nhà cung cấp về tất cả các vấn đề liên quan đến Quản lý công viên bao gồm cả việc trao hợp đồng đúng thời hạn như cảnh quan, bảo trì/ bảo dưỡng, an ninh, v.v ..

9. Timely submission and approval of authorities matters including monitoring and follow up with relevant personnel.

Đệ trình hồ sơ đúng hạn và thúc đẩy việc phê duyệt từ chính quyền về các vấn đề có liên quan, bao gồm giám sát công việc và theo dõi tình trạng hồ sơ từ những cá nhân có liên quan.

10. Any other duties that may be assigned from time to time by the management.

Các nhiệm vụ khác được Ban giám đốc phân công tùy thời điểm.

Requirements / Yêu cầu công việc:

Qualifications : Degree in Building Engineer/ Landscape Engineer or relate discipline.

Experience : Minimum 5 years working experience

Specific skills / abilities : Good working knowledge related to construction and property development / Good planning and execution while having a good vision on enhancing our park and security in line with our good branding image

Personal qualities : Able communicate with all levels, assertive and initiative / Able to carry out the work independently and to showcase good leadership including coaching and mentoring on subordinates.

—————————————————————————————-

Bằng cấp : Bằng Kỹ sư Xây dựng/  Kỹ sư Cảnh quan hoặc liên quan.

Kinh nghiệm : Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm.

Kỹ năng : Hiểu biết các vấn đề liên quan đến xây dựng hoặc BĐS / Lên kế hoạch và thực hiện tốt, có tầm nhìn tốt về việc nâng cấp công viên và an ninh để phù hợp với hình ảnh thương hiệu.

Phẩm chất : Có thể giao tiếp với mọi cấp bậc, quyết đoán và chủ động / Có khả năng thực hiện công việc độc lập và thể hiện khả năng lãnh đạo tốt bao gồm huấn luyện và cố vấn cho cấp dưới.