Trang chủ / Tin tức / Senior Architect

Senior Architect

Senior Architect

Responsibilities/ Mô tả công việc:

1-Assisting Deputy Project Manager/ Project Manager in implementation of Master Implementation Program.

Hỗ trợ Phó Giám Đốc/ Giám Đốc Dự án thực chương trình tổng thể.

2-Review Master planning / Conceptual / Schematic design submitted by Architect to achieve maximum plot ratio, efficiency.

Xem xét Quy hoạch tổng mặt bằng/Thiết kế ý tưởng/Thiết kế sơ bộ mà Tư vấn Kiến trúc đệ trình để đạt tối đa hệ số sử dụng đất, hiệu suất thiết kế.

3-Managing the design consultants to ensure that all design quality, budget, time and quality issues of the project are met as required under the various design consultancy agreements.

Quản lý tư vấn thiết kế để đảm bảo rằng tất cả các vấn đề về chất lượng thiết kế, ngân sách, thời gian và chất lượng của dự án được đáp ứng theo yêu cầu theo các thỏa thuận tư vấn thiết kế khác nhau.

4-Design, review and optimization of design prepared by Architect consultants.

Thiết kế, xem xét và tối ưu hóa các thiết kế do các nhà tư vấn Kiến trúc chuẩn b.

5-Tracking and monitoring all architectural activities inclusive development of design, issuance of drawings, submission of technical drawings to Authorities, tender, contract, construction documentation and implementation.

Theo dõi và giám sát tất cả các hoạt động kỹ thuật Kiến trúc bao gồm triển khai thiết kế, phát hành các bản vẽ, đệ trình bản vẽ kỹ thuật đến cơ quan Nhà nước, tài liệu mời thầu, hợp đồng, xây dựng và thực thi.

6-Co-Review with Architect and recommend for approval finishing / Architectural shop drawings & materials submission by Contractor.

Cùng với Tư vấn kiến trúc xem xét và đề xuất phê duyệt các bản vẽ thi công và vật liệu về kiến trúc, hoàn thiện mà Nhà thầu đệ trình.

7-Ensuring that proper coordinated design information is provided by the design consultants to the contractors for the timely completion of the project.

Đảm bảo rằng các thông tin thiết kế phối hợp được cung cấp bởi các tư vấn thiết kế cho các nhà thầu kịp thời để hoàn thành dự án.

8-Providing technical support to Project Development team on planning, design and development issues

Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho nhóm Phát triển dự án các vấn đề về kế hoạch, thiết kế và triển khai thiết kế.

9-To comply and adhere to all matters pertaining to quality, safety, health, environment related to the job scope in work place as required by the company

Tuân thủ nghiêm các vấn đề liên quan đến chất lượng, an toàn lao động, sức khỏe, môi trường theo tiêu chuẩn trong phạm vi nơi làm việc theo yêu cầu của công ty.

10-Any other duties that may be assigned time to time by the Management.

Các nhiệm vụ khác được Ban Giám đốc phân công tại từng thời điểm.

Requirements / Yêu cầu công việc:

1Qualifications: Degree in Architecture

Bằng cấp: Kiến trúc sư

2- Experience: Minimum 5 years’ experience with engineering consultant/ real-estate investor.

Kinh nghiệm: Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm về làm việc với đơn vị tư vấn kỹ thuật/chủ đầu tư bất động sản.

3-Specific skills/abilities: Be skilled and experienced user some of software for design

Kỹ năng: Kỹ năng sử dụng các phần mềm thiết kế

4Personal qualities: Able to communicate with all levels, patient, hard-working, thinking forward, initiative and willing to learn.

Phẩm chất: Giỏi giao tiếp, kiên nhẫn, siêng năng, cầu tiến, chủ động và luôn học hỏi.